Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti POLAK CZ s.r.o., so sídlom Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov, IČO: 275 05 880, DIČ CZ27505880, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 23007 (ďalej len „výrobca“) u 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti a ďalšie súvisiace právne vzťahy v súvislosti s užívaním webovej stránky výrobcu umiestnenej internetovej adrese www.nabytok-polak.cz fyzickými či právnickými osobami „ďalej len „záujemcovia“).

1.2. Znenie obchodných podmienok môže výrobca meniť či dopĺňať. Týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Vymedzenie účastníkov právneho vzťahu

2.1. Výrobca

Výrobcom je právnická osoba POLAK CZ s.r.o., 569 12 Opatov 348, IČO: 27505880, ďalej len výrobca. Výrobca je súčasne majiteľom a prevádzkovateľom webových stránok umiestnených na internetovej adrese www.nabytok-polak.cz, ktoré sú predmetom týchto obchodných podmienok, vybavuje sťažnosti a technické otázky na prevádzku týchto webových stránok.

2.2. Predajca

Predajcom je na účely týchto obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s výrobcom uzavretú zmluvu o predaji jeho tovaru. Po uzavretí kúpnej zmluvy s vybraným predávajúcim má záujemca všetky práva a povinnosti súvisiace s kúpou vybraného tovaru, voči predávajúcemu, ktorý mu tovar dodal a nie voči výrobcovi.

2.3. Záujemca

Záujemca je na účely týchto podmienok fyzická alebo právnická osoba - návštevník webu www.nabytok-polak.cz, ktorá vyplní a zašle prostredníctvom e-dopytu ním vybranému predajcovi dotaz alebo dopyt, alebo sa zaregistruje v užívateľskom rozhraní na webových stránkach výrobcu.

3. E-dopyt zasielaná jednotlivým predajcom

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní výrobcu je iba informatívneho charakteru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Medzi výrobcom a záujemcom nie je uzatváraná kúpna zmluva. Po odoslaní dopytu po konkrétnom tovare vybranom záujemcom bude záujemca kontaktovať ním vybraný predávajúci, ktorý mu poskytne viac informácií o dopytovanom tovare, podmienkach jeho dodania, platobných podmienkach a zašle záujemcovi ponuku.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a výrobcom odporúčanej ceny jednotlivého tovaru. Odporúčané ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty je k odporúčaným cenám tovaru pre informáciu pripočítaná v dopytovom formulári. Uvedením odporúčaných cien tovaru nie je obmedzená možnosť jednotlivých predávajúcich uzavrieť so záujemcom kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Dopytovať tovar u ním vybraného predajcu môže záujemca vyplnením Dopytového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Dopytový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. dopytovanom tovare a jeho odporúčanej cene,

3.3.2. kontaktných údajoch záujemcu,

3.3.3. vybranom predajcovi,

3.3.4. dodacích údajoch záujemcu pre predávajúceho,

3.3.5. preferovanom spôsobe platby,

3.3.6. preferovanom spôsobe prepravy,

3.3.7. poznámke uvedenej záujemcom k dopytovanému tovaru.

3.4. Zaslanie dopytu cez webové rozhranie obchodu: Záujemca zašle dopyt vybranému predajcovi vložením položky tovaru do dopytového formulára (voľba „vybrať“ na karte tovaru) v požadovanom počte kusov, doplní vybrané varianty dopytovaného tovaru (farebnosť RAL), preferovaný spôsob platby, preferovaný spôsob prepravy, kontaktné a dodacie údaje, poznámku), vyberie zo zoznamu predajcov predajcu, ktorému dopyt určí na vybavenie a odošle dopyt voľbou „odoslať“. V prípade, že dopyt nemá požadované náležitosti, systém záujemcov upozorní a dopyt neodošle. Pre odoslanie dopytu nemá záujemca povinnosť sa registrovať. Po odoslaní dopytu zobrazí systém hlásenia o odoslaní dopytu a záujemca dostane na e-mailovú adresu, ktorú uvedie na dopyte, potvrdenie dopytu vo forme „kópie“ dopytu.

3.5. Údaje uvedené v dopyte sú považované za správne. Záujemca má možnosť pred odoslaním dopytu tieto údaje skontrolovať. Predávajúci bezodkladne po obdržaní dopytu toto obdržanie záujemcovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty záujemcu uvedenú v užívateľskom rozhraní či v dopyte (ďalej len „elektronická adresa záujemcu“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru dopytu (množstvo tovaru, výška ceny, výška nákladov na dopravu) požiadať záujemcu o dodatočné potvrdenie dopytu a to písomne ​​alebo telefonicky alebo mailom. Ak po dodatočne potvrdení dopytu na žiadosť predávajúceho nevykoná, má sa za to, že záujemca o objednaný tovar nemá záujem.

3.7. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi záujemcom a ním vybraným predávajúcim vzniká zaslaním ponuky záujemcovi im vybraným predávajúcim na adresu elektronickej pošty záujemcu a potvrdením (akceptáciou) tejto ponuky záujemcom, a to elektronicky, písomne, telefonicky či osobne.

3.8. Uzavretú zmluvu medzi záujemcom a predávajúcim je možné meniť, upresňovať či rušiť iba na základe dohody medzi záujemcom a predávajúcim písomne ​​alebo emailovou formou. Zmeny musia byť potvrdené oboma zmluvnými stranami.

3.9. Záujemca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy s ním vybraným predajcom. Náklady vzniknuté záujemcami pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s odoslaním dopytu alebo uzavretím kúpnej zmluvy s vybraným predajcom (náklady za internetové pripojenie, náklady za telefónne hovory) si hradí záujemca sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Odporúčaná cena tovaru

4.1. Odporúčaná cena tovaru je uvedená pri jednotlivých druhoch tovaru bez DPH. DPH je pripočítané ku konečnej cene za všetok dopytovaný tovar v Dopytovom formulári.

4.2. K dohode o cene medzi záujemcom a konkrétnym predávajúcim dôjde až zaslaním ponuky záujemcom vybraným predávajúcim záujemcami a potvrdením (odsúhlasením) tejto ponuky záujemcom.

4.3. Predávajúci má možnosť neuzavrieť zmluvu či zrušiť zmluvu v prípade zjavnej chyby v cene tovaru v ním zaslanej ponuke oproti obvyklej cene.

5. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

Práva z vadného plnenia uplatňuje záujemca u ním vybraného predávajúceho na adrese jeho sídla a nie u výrobcu. Predávajúci následne uplatňuje reklamácie u výrobcu.

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Výrobca nie je vo vzťahu k záujemcovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka, v platnom znení.

6.2. Záujemca týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

7. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

POLAK CZ s.r.o. je zaviazaná k ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov. Užívame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov na to, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. POLAK CZ s.r.o. nepredá ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému. Ako predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho je popísané v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov.

8. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Záujemca súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné dopyt na webovej stránke vykonať bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač záujemcu, môže záujemca súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9. Doručovanie

Záujemcovia môže byť im vybraným predajcom, príp. vybranými predajcami doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či na adresu uvedenú záujemcom v dopyte.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok, v nich výslovne neuvedené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

10.2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.4. Obchodné podmienky sú archivované výrobcom v elektronickej podobe a aktuálne znenie je možné vždy stiahnuť vo formáte PDF.

10.5. Kontaktné údaje výrobcu:

Adresa pre doručovanie: POLAK CZ s.r.o., Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov

Prevádzkareň výrobcu: POLAK CZ s.r.o., Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov

Otváracia doba: 7:00 - 15:50 Po - Pi

Adresa pre príjem elektronickej pošty: info@polakcz.cz

Telefón: +420 737 287 808

10.6. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 10. 2018

V Brne dňa 1. 10. 2018

POLAK CZ s.r.o.
Petr Polák, konateľ spoločnosti