Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti POLAK CZ s.r.o., so sídlom Opatov č. p. 348, 569 12 Opatov, IČO: 275 05 880, DIČ CZ27505880, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 23007 (ďalej len „výrobca“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti a ďalšie súvisiace právne vzťahy v súvislosti s používaním webovej stránky výrobcu umiestnenej na internetovej adrese  www.nabytok-polak.sk fyzickými či právnickými osobami „ďalej len „záujemcovia“).

1.2 Znenie obchodných podmienok môže výrobca meniť či dopĺňať. Týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Vymedzenie účastníkov právneho vzťahu

2.1 Výrobca

Výrobcom je právnická osoba POLAK CZ s.r.o., 569 12 Opatov 348, IČO: 27505880, ďalej len výrobca. Výrobca je súčasne majiteľom a prevádzkovateľom webových stránok umiestnených na internetovej adrese  www.nabytok-polak.sk, ktoré sú predmetom týchto obchodných podmienok, vybavuje sťažnosti a technické otázky na prevádzku týchto webových stránok.

2.2 Predajca

Predajcom je na účely týchto obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s výrobcom uzatvorenú zmluvu o predaji jeho tovaru. Po uzatvorení kúpnej zmluvy s vybraným predávajúcim má záujemca všetky práva a povinnosti súvisiace s kúpou vybraného tovaru, voči predávajúcemu, ktorý mu tovar dodal, a nie voči výrobcovi.

2.3 Záujemca

Záujemcom je na účely týchto podmienok fyzická alebo právnická osoba – návštevník webu  www.nabytok-polak.sk, ktorá vyplní a zašle prostredníctvom e-dopytu ňou vybranému predajcovi otázku alebo požiadavku, alebo sa zaregistruje v používateľskom rozhraní na webových stránkach výrobcu.

3. Používateľský účet

3.1 Na základe registrácie záujemcov uskutočnenej prostredníctvom odkazu:  www.nabytok-polak.sk/registracia môžu záujemcovia pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môžu záujemcovia zasielať dopyt vybraným predajcom tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Záujemcovia môžu zasielať požiadavky na tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri zasielaní požiadavky sú záujemcovia povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte sú záujemcovia pri akejkoľvek ich zmene povinní aktualizovať. Údaje uvedené záujemcom v používateľskom účte a pri zaslaní požiadavky na tovar konkrétnemu predávajúcemu sú vybraným predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Záujemca je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu a najmä tak chrániť pred zneužitím svoje používateľské meno a heslo.

3.4 Záujemca nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.5 Výrobca môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď záujemca svoj používateľský účet dlhšie než 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď záujemca porušuje svoje povinnosti pri používaní používateľského účtu (vrátane týchto obchodných podmienok a z nich vyplývajúcich práv a povinností).

3.6 Záujemca berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia výrobcu, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4. E-dopyt zasielaný jednotlivým predajcom

4.1 Všetka prezentácia tovaru umiestneného vo webovom rozhraní výrobcu je iba informatívneho charakteru. Ustanovenia § 1 732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Medzi výrobcom a záujemcom nie je uzatváraná kúpna zmluva. Po odoslaní požiadavky na konkrétny tovar vybraným záujemcom bude záujemcu kontaktovať ním vybraný predávajúci, ktorý mu oznámi viac informácií o požadovanom tovare, podmienkach jeho dodania, platobných podmienkach a zašle záujemcovia ponuku.

4.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a výrobcom odporúčané ceny jednotlivého tovaru. Odporúčané ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty je k odporúčaným cenám tovaru pre informáciu pripočítaná v dopytovom formulári. Uvedením odporúčaných cien tovaru nie je obmedzená možnosť jednotlivých predávajúcich uzavrieť so záujemcom kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3 Požiadať o tovar u ním vybraného predajcu môže záujemca vyplnením Dopytového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Dopytový formulár obsahuje najmä informácie o:
4.3.1. požadovanom tovare a jeho odporúčanej cene,
4.3.2. kontaktných údajoch záujemcu,
4.3.3. vybranom predajcovi,,
4.3.4. ddodacích údajoch záujemcu pre predávajúceho,
4.3.5. preferovanom spôsobe platby,
4.3.6. preferovanom spôsobe prepravy,
4.3.7. poznámke uvedenej záujemcom k požadovanému tovaru.

4.4 . Záujemca zašle dopyt vybranému predajcovi vložením položky tovaru do dopytového formulára (voľba „vybrať“ na karte tovaru) v požadovanom počte kusov, doplní vybrané varianty požadovaného tovaru (farebnosť RAL), preferovaný spôsob platby, preferovaný spôsob prepravy, kontaktné a dodacie údaje, poznámku), vyberie zo zoznamu predajcov predajcu, ktorému požiadavku určí na vybavenie a odošle dopyt voľbou „odoslať“. V prípade, že dopyt nemá požadované náležitosti, systém záujemcu upozorní a dopyt neodošle.
Pre odoslanie dopytu nemá záujemca povinnosť sa registrovať.
Po odoslaní dopytu zobrazí systém hlásenie o odoslaní dopytu a záujemca dostane na e-mailovú adresu, ktorú uvedie na dopyte, potvrdenie dopytu vo forme „kópie“ dopytu.

4.5 Údaje uvedené v dopyte sú považované za správne. Záujemca má možnosť pred odoslaním dopytu tieto údaje skontrolovať. Predávajúci neodkladne po prijatí dopytu toto prijatie záujemcovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty záujemcu uvedenú v používateľskom rozhraní či v dopyte (ďalej len „elektronická adresa záujemcu“).

4.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru dopytu (množstvo tovaru, výška ceny, výška nákladov na dopravu) požiadať záujemcu o dodatočné potvrdenie dopytu, a to písomne alebo telefonicky alebo e-mailom. Ak po dodatočnom potvrdení dopytu na žiadosť predávajúceho nevykoná, predpokladá sa, že záujemca o objednaný tovar nemá záujem.

4.7 Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi záujemcom a ním vybraným predávajúcim vzniká zaslaním ponuky záujemcovi im vybraným predávajúcim na adresu elektronickej pošty záujemcu a potvrdením (akceptáciou) tejto ponuky záujemcom, a to elektronicky, písomne, telefonicky či osobne.

4.8 Uzatvorenú zmluvu medzi záujemcom a predávajúcim je možné meniť, upresňovať či rušiť iba na základe dohody medzi záujemcom a predávajúcim písomne alebo e-mailovou formou. Zmeny musia byť potvrdené oboma zmluvnými stranami.

4.9 Záujemca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy s ním vybraným predajcom. Náklady vzniknuté záujemcovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s odoslaním dopytu alebo uzatvorením kúpnej zmluvy s vybraným predajcom (náklady za internetové pripojenie, náklady za telefónne hovory) si hradí záujemca sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. Odporúčaná cena tovaru

5.1 Odporúčaná cena tovaru je uvedená pri jednotlivých druhov tovaru bez DPH. DPH je pripočítané ku konečnej cene za všetok požadovaný tovar v Dopytovom formulári.

5.2 K dohode o cene medzi záujemcom a konkrétnym predávajúcim dôjde až zaslaním ponuky záujemcom vybraným predávajúcim záujemcovi a potvrdením (odsúhlasením) tejto ponuky záujemcom.

5.3 Predávajúci má možnosť neuzavrieť zmluvu či zrušiť zmluvu v prípade zjavnej chyby v cene tovaru v ním zaslanej ponuke oproti cene obvyklej.

6. Zodpovednosť za chyby a záručné podmienky

Práva z chybného plnenia uplatňuje záujemca u ním vybraného predávajúceho na adrese jeho sídla a nie u výrobcu. Predávajúci následne uplatňuje reklamáciu u výrobcu.

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Výrobca nie je vo vzťahu k záujemcovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

7.2 Záujemca týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznamov

POLAK CZ s.r.o. je zaviazaná k ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov. Používame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov na to, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. POLAK CZ s.r.o. neodovzdá ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému.

Ako predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, je opísané v sekcii   Informácie o spracovaní osobných údajov.

9. Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookies

Záujemca súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné dopyt na webovej stránke vykonať, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač záujemcu, môže záujemca súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Doručovanie

Záujemcovi môže byť ním vybraným predajcom, popr. vybranými predajcami doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte či na adresu uvedenú záujemcom v dopyte.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok, v nich výslovne neuvedené, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

11.2 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.4 Obchodné podmienky sú archivované výrobcom v elektronickej podobe a aktuálne znenie je možné vždy stiahnuť vo formáte  PDF.

11.5 Kontaktné údaje výrobcu:

adresa pre doručovanie: POLAK CZ s.r.o., Opatov č. p. 348, 569 12 Opatov,
Prevádzka výrobcu: POLAK CZ s.r.o., Opatov č. p. 348, 569 12 Opatov,


otváracie hodiny:  7.00 – 15.50 Po – Pi,
adresa pre príjem elektronickej pošty:  info@polakcz.cz
telefón: +420 737 287 808


11.6. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 10. 2018


V Brně dne 1. 10. 2018


POLAK CZ s.r.o.
Petr Polák, konateľ spoločnosti