Informácie o spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. UDELENIE SÚHLASU:

        1.1 Uzavretím zmluvy dotknutá osoba udeľuje týmto obchodnej spoločnosti:

Obchodná firma:
POLAK CZ s.r.o.
Sídlo: č .p. 348, 569 12 Opatov
Identifikačné číslo: 27505880
Spisová značka: C 23007 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové
E-mail: omdn@polakcz.cz
Tel.: +420 731 655 620
        1.2 Spoločnosť dbá na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „Nariadenie”).
        1.3 Spoločnosť je prevádzkovateľom webových stránok na adrese http://www.nabytok-polak.sk (ďalej iba "Portál"), prostredníctvom ktorých poskytuje svoj tovar. Zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje spracúvané spoločnosťou na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu, a to prostredníctvom Portálu spoločnosti. Zásady popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti.
        1.4 Spoločnosť môže meniť a doplňovať tieto Zásady kedykoľvek umiestením revidovanej verzie na Portáli a taká zmena a doplnenie nadobudne účinnosť k dátumu takého umiestnenia.
        1.5 Správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 odst.7 Nariadenia je obchodná spoločnosť POLAK CZ s.r.o.
        1.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzavretie zmluvy.
        1.7 Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
        1.8 Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
        1.9 V prípade používania Portálu, a to aj bez registrácie, zaznamená spoločnosť Vašu IP adresu a štandardné údaje, ako je typ Vášho prehliadača a stránky, ktoré ste si na Portáli prezerali. Tieto informácie slúžia na monitorovanie a na prevenciu podvodov, diagnostiku problémov a na spracovanie štatistických údajov, ktoré sú anonymné a neuvádzajú Vaše osobné údaje.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ SPRACÚVANÉ:

    a) meno a priezvisko
    b) poštová adresa
    c) emailová adresa
    d) telefonický kontakt

3. ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

        3.1 Predaj tovaru v e-shope http://www.nabytok-polak.sk
        3.2 Zasielanie obchodných oznámení Kupujúcemu zo strany Predávajúceho
        3.3 Diskontný bonusový program Kupujúcim
        3.4 Registrácia v e-shope Predávajúceho
        3.5 Predzmluvné konanie
        3.6 Správa užívateľského účtu
        3.7 OOdpoveď na otázku v dopytovom formulári e-dopytu
        3.8 Poskytovanie prispôsobených reklám, sponzorovaného obsahu a zasielanie propagačných informácií dotknutým osobám
        3.9 Vyhodnocovanie a analýza trhu, zákazníkov, produktov a služieb (vrátane žiadostí o názory na produkty Predávajúceho a e-dopyt)
        3.10 Organizácia súťaží o ceny alebo propagačných akcií

4. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PLNENIE ZMLUVY

        4.1 V prípade registrácie dotknutej osoby ako zákazníka sú osobné údaje spracúvané v súlade s ustanovením čl. 6, odst.1., písm. b) Nariadenia - poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre splnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť predzmluvné konanie, zmluvu uzavrieť či ju zo strany spoločnosti plniť.

5. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NASLEDUJÚCIM TRETÍM OSOBÁM:

        5.1 Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracúvať aj títo spracovatelia:
    a) dodávatelia, poradcovia, prepravcovia a iní poskytovatelia služieb, ktorí sa podieľajú na predaji a dodaní tovaru, vybavovaní reklamácií a realizácii platieb
    b) spriaznené spoločnosti– spoločnosti, ktoré sú vlastnené alebo riadené spoločnosťou
    c) obchodní partneri – dôveryhodné spoločnosti, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách, tam, kde dotknutá osoba poskytla samostatný súhlas
    d) vymáhanie práva – pri výzve zo strany štátnych orgánov, alebo pri ochrane zákazníkov
        5.2 Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.
        5.3 Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje poskytnuté Predávajúcemu pre marketingové účely poskytuje Predávajúcemu dobrovoľne. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Predávajúcemu pre marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu Kupujúcim.
        5.4 Z odberu obchodných oznámení sa môže Kupujúci ľahko odhlásiť kliknutím na odkaz Odhlásiť v e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie alebo využije kontaktný formulár alebo Predávajúceho kontaktuje prostredníctvom informačnej linky.
        5.5 V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis alebo biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracúvané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie.
        5.6 Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracúvať tzv. "cookies" tak, aby uľahčili poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov, a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby sa "cookies" alebo podobné nástroje ukladali do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prezerania.

6. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

        6.1 Účet každého užívateľa je chránený užívateľským heslom. Odporúčame heslo uchovávať v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám, a to ani prostredníctvom e-mailu, v ktorom bude heslo vyžadované. Spoločnosť nezasiela užívateľom e-mailové správy, ktoré obsahujú požiadavku na zadanie hesla do e-mailu. V prípade zabudnutého hesla, dostane užívateľ, na základe svojej žiadosti a na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii, e-mail obsahujúci dočasné heslo k prístupu na svoj účet, kde si zvolí nové heslo.
        6.2 Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie poskytovaných údajov, ku ktorému došlo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby, či v priebehu prenosu dát v rámci komunikačných sietí. Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie poskytnuté na internete napr. v rámci diskusného fóra, chatu či e-mailu, môžu byť zneužité tretími osobami.
        6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

7. COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

        7.1 Tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slúži na uchovávanie a príležitostné sledovanie návštev webových stránok predávajúceho. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený v počítači dotknutej osoby pre účely zaznamenávania. Predávajúci užíva cookies, aby uľahčil navigáciu po jeho webových stránkach. Po zatvorení prehliadača zo strany dotknutej osoby platnosť session ID cookie uplynie. Trvalé cookie ostáva na pevnom disku dotknutej osoby dlhšiu dobu. Predávajúci tiež ukladá rozlíšenie obrazovky a zisťuje, či je v prehliadači povolený JavaScript na uľahčenie prezerania stránok predávajúceho. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptuje cookies.
        7.2 Predávajúci používa dve kategórie súborov cookies:
a) Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú zapamätať si dotknutú osobu pri prehliadaní webových stránok už počas jedinej návštevy. Tieto cookies ďalej pomáhajú pri zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
b) Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť dotknutú osobu so sociálnymi sieťami a využívať na nich obsah z webových stránok Predávajúceho. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu, a to na jeho webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby. Odmietnutie týchto cookies môže spôsobiť zobrazenie reklamy, ktorá pre dotknutú osobu nebude tak relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Twitteru či iných sociálnych sieťach, a/alebo neumožnenie, aby na sociálnych médiách používali ich obsah.
        7.3 Cookies je možné odstrániť alebo odmietnuť podľa pokynov v podpornom súbore internetového prehliadača. Ak dôjde k odstráneniu cookies, môže dôjsť k obmedzeniu možnosti plne využívať všetky aspekty portálu predávajúceho.
        7.4 Predávajúci môže zhromažďovať údaje pri využití e-shopu tiež pomocou internetových beacons. Tieto navádzače sú elektronické obrázky, ktoré je možné užívať na portáli predávajúceho v súvislosti s predajom tovaru alebo v e-maile, ktorý zasiela predávajúci. Ten využíva beacons na prenos cookies, na počítanie návštev a na to, aby mohol informovať zákazníka, či bol nejaký e-mail otvorený a vybavený. Predávajúci môže tiež zhromažďovať informácie o počítači kupujúceho alebo o inom prístupovom zariadení na zmiernenie rizík a na prevenciu podvodov.

8. POUČENIE

        8.1 Dotknutá osoba prehlasuje, že bola Správcom riadne poučená o spracúvaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.
        8.2 Dotknutá osoba s uvedeným spracúvaním udeľuje svoj výslovný súhlas.
        8.3 Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.
        8.4 Predávajúci vykonáva všetky účelné fyzické a technické opatrenia, aby zabezpečil informácie zhromažďované v spojení s predajom tovaru v jeho e-shope.
        8.5 Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“), informuje, že:
1)    osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na základe jej slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
2)    dôvodom poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby je okrem hore uvedeného záujem dotknutej osoby na zasielaní obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
3)    pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu,
4)    Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
5)    Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, ako vyššie uvedeným tretím osobám,
6)    Dotknutá osoba má právo (napr. v administrácii svojho profilu po prihlásení, e-mailom či prostredníctvom poštovej zásielky):
a)    právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú Vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo získať k nim prístup);
b)    právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú Vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo získať k nim prístup);
c)    právo na opravu osobných údajov (t.j. žiadať opravu, ak zistíte, že spoločnosť spracúva nepresné alebo nepravdivé údaje);
d)    právo požadovať vysvetlenie (t.j. ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného a súkromného života alebo dochádza k spracúvaniu v rozpore s právnymi predpismi);
e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (t.j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov);
f)    právo na vymazanie osobných údajov (t.j. v prípade, ak Vaše údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané);
g)    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (spoločnosť je povinná preukázať, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami);
h)    právo na prenosnosť údajov (t.j. právo požadovať, aby Vaše údaje dostala tretia osoba);
i)    právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;
j)    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (t.j. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov).

V Opatove dňa 25. 5. 2018
POLAK CZ s.r.o.